صفحه اصلی / خدمات پس از فروش
اتوآنالایزرهای منارک و دیرویی
اتوآنالایزرهای منارک و دیرویی

بیوشیمی، ستون اصلی و اولیه آزمایشگاه است.

اتوآنالایزرهای هیتاچی
اتوآنالایزرهای هیتاچی

بیوشیمی، ستون اصلی و اولیه آزمایشگاه است.

دیونایزرهای آزمایشگاهی
دیونایزرهای آزمایشگاهی

تعمیر و سرویس دوره ای کلیه دیونایزرهای ترکیبی

دفتر مرکزی
دفتر مرکزی
دفتر مرکزی